Facebook

Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

tento projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a českého státního rozpočtu

 

Informace o projektu

Projekt bude realizován 24 měsíců, zahájení je v srpnu 2016.

Do projektu se zapojila tato města:

 

Aktivity projektu

Název klíčové aktivity: Workshopy pro pracovníky v sociálních službách

Popis klíčové aktivity:

 1. Aktivita je určena pro cílové skupiny:

  • sociální pracovníci v přímé práci s klientem
  • vedoucí sociálních odborů ORP
  • poskytovatelé služeb, pracovníci v sociálních službách
  • zástupci úřadů práce
  • zástupci MSK
  • probační a mediační služba
 2. Workshopy budou realizovány jako společná pracovní setkání, na kterých budou diskutována řešení k vybraným oblastem sociální práce, která přispějí k řešení situace jednotlivých osob a budou na nich sdíleny poznatky a zkušenosti. Návrh témat je pouze indikativní, v srpnu se sejde PS tvořená ze zástupců některých měst, budou navržena aktuální a následně zaslána všem k připomínkování. Naším záměrem je, aby projekt co nejvíce reflektoval vaše potřeby.

 

 1. Komunikace s psychiatrickými klienty
 2. Veřejné opatrovnictví
 3. Motivační intervence
 4. Sociální práce a zásady jednání s obětí
 5. Facilitace skupinových procesů (Případové konference)
 6. Syndrom vyhoření a techniky pro jeho eliminaci
 7. Management v sociálních službách

Témata budou navýšena dle momentální potřeby (příprava x realizace projektu)

 

Název klíčové aktivity: Vytvoření platformy

Popis klíčové aktivity:

 1. Aktivita je určena pro cílovou skupinu:

  • sociální pracovníci
  • vedoucí sociálních odborů ORP
  • zástupci úřadu práce
  • zástupci MSK
  • pracovníci v sociálních službách
  • probační a mediační služba
 2. Realizace aktivity

  • platforma pro sdílení dobré praxe bude postupně vznikat v návaznosti na workshopy
  • vytvoření databáze kontaktů pro pozdější možnou komunikaci mezi jednotlivými zapojenými účastníky a její průběžná aktualizace
  • vytvoření samostatného odkazu na internetových stránkách žadatele s uvedením kontaktů na jednotlivé členy platformy a s přístupem ke sborníku příkladů z praxe a aktuálních kauz a jejich případné řešení s tím, že část bude veřejná (sborník) a část bude určena pouze pro registrované kvůli zachování bezpečného prostoru pro výměnu i citlivých informací
  • sestavení, projednání a schválení pravidel fungování platformy
  • pravidelná setkávání platformy k aktuálním otázkám, poznatkům a zkušenostem v sociální práci, například také v návaznosti na legislativu (nad rámec témat v KA 1)
  • v době trvání projektu se budou aktivity platformy konat v pronajatých prostorách
  Tuto aktivitu jsme zařadili proto, že projekt jednou skončí, ale je potřebné, aby přesun informací fungoval i nadále.

 3. Výstupy aktivity

  • zpracování databáze kontaktů
  • zpracování pravidel pro fungování platformy, její projednání a schválení
  • minimálně 5 schůzek platformy
  • minimálně 20 účastníků
  • zprovozněny internetové stránky s funkčními odkazy

 

Název klíčové aktivity: Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem

Popis klíčové aktivity:

Aktivita je určena pro cílovou skupinu pracovníků úředníků ORP v přímé práci s klientem.
Vzdělávání bude zaměřeno na témata, která byla vybrána samotnými účastníky projektu v rámci vstupní analýzy.

 1. Komunikace s psychiatrickými klienty
 2. Veřejné opatrovnictví
 3. Motivační intervence
 4. Sociální práce a zásady jednání s obětí
 5. Facilitace skupinových procesů (Případové konference)
 6. Syndrom vyhoření a techniky pro jeho eliminaci
 7. Management v sociálních službách

Témata vzdělávání mohou být dále rozšířena na základě aktuálních požadavků vzniklých v době mezi podáním žádosti a realizací projektu.
Bude se jednat o jedno nebo dvoudenní školení s celkovým minimálním rozsahem 80 výukových hodin (60 minut).

Vzdělávání bude probíhat ve vybraných pronajatých vhodných učebních prostorách s dobrou
dopravní dostupností pro všechny účastníky.

Vzdělávání bude probíhat současně s workshopy.

Všechna setkání (celkem 10) budou tedy dvoudenní. První den proběhne školení, večer neformální diskuze k danému tématu, druhý den řízený workshop a hledání nejlepšího řešení.

 

Název klíčové aktivity: Konference Sociální práce v Moravskoslezském kraji

Popis klíčové aktivity:

Závěrečná konference představí výstupy z jednotlivých workshopů, tedy příklady dobré praxe v jednání s primární cílovou skupinou. Bude přestavena platforma, která v rámci projektu vznikla, představeny principy vzájemné spolupráce a komunikace. Na konferenci budou přizváni zástupci i z jiných krajů ČR pro vzájemnou inspiraci. Konference bude realizována pod záštitou Moravskoslezského kraje, což přispěje rovněž ke zlepšení obrazu sociální práce pro veřejnost, která je často velmi podceňována.

Bude se jednat o odbornou konferenci pro širokou odbornou veřejnost, nikoliv o aktivitu v rámci publicity realizovaného projektu. Jejím smyslem je posílení vazeb mezi jednotlivými městy, která se do projektu z různých důvodů nezapojila a těmi, kteří se projektu účastnili. Bude také příležitostí k rozšíření vytvořené platformy ke sdílení zkušeností a ke zpřístupnění výstupů projektu odborné i laické veřejnosti, platforma nebude záležitostí pro uzavřenou skupinu. Tím, že její principy a fungování budou na konferenci představeny, můžeme splnit cíl pokračovat v realizaci projektu i po skončení financování. Zveřejněním informací o konferenci přispějeme ke snížení dehonestace sociální práce v očích veřejnosti v důsledku neznalosti a malé propagace.

 

Harmonogram

Rok 2016

  Říjen školení + workshop
  Prosinec    školení
  Únor   školení + workshop
  Duben  školení
  Červen  školení + workshop
  Září   školení + workshop
  Prosinec školení + workshop

 

Rok 2017

  Únor   školení + workshop
  Duben  školení + workshop
  Červen  školení
  Červen konference