Facebook

Zpráva o činnosti Institutu komunitního rozvoje - 2004

Základní informace

Posláním Institutu komunitního rozvoje je rozvoj občanské společnosti v jeho jednotlivých částech. Cíli činnosti sdružení je podpora účasti veřejnosti na plánování a rozvoji měst a obcí, podpora spolupráce neziskových organizací, podpora spolupráce neziskových organizací a veřejné správy, podpora principů trvale udržitelného rozvoje, podpora kulturního, společenského rozvoje komunit, zajišťování školení a vzdělávání, podpora rozvoje lidských zdrojů, podpora exkludovaných skupin obyvatelstva a vytváření koncepcí a analýz.

Sdružení zajišťuje informování a zapojování veřejnosti do věcí veřejných, komunikaci mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou, vysvětlování principů udržitelného rozvoje ve městech a obcích s ohledem na principy MA 21, organizování kulturních a společenských aktivit, školení, seminářů, workshopů pro veřejnost, spolupráci jednotlivých municipalit pro zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, vytváření a zpracovávání strategií, akčních plánů a koncepcí.

Projekty a zakázky jsme realizovali v tomto personálním složení:

Ředitelka IKOR:
Dana Diváková,
731 462 017
dana.divakova@ikor.cz

Koordinátor projektů:
Lucie Franková,
731469814
lucie.frankova@ikor.cz

Organizační pracovník:
Pavla Šimoňáková,
596138006
pavla.simonakova@ikor.cz

Webmaster:
Jitka Vydrová

Externí spolupráce:
Petr Mišik
Petr Bohuš
Lenka Carbolová
Marie Winklerová
Dalibor Andrýsek

Dobrovolníci:
Vojtěch Divák

 

Popis aktivit

V roce 2004 se naše organizace věnovala těmto programům:

V rámci těchto programů jsme realizovali tyto projekty.

Vzdělávání neziskových organizací, veřejné správy, zaměstnanců podniků a nezaměstnaností ohrožených občanů

1. Vzdělávání neziskových organizací

Financováno z vlastních zdrojů

V rámci tohoto projektu jsme uskutečnila tato školení:

2. Vzdělávání veřejné správy

Pro AJAK Karviná, NSZM, Agnes, EIC Prostějov

Semináře a školení pro veřejnou správu v oblasti Projektového řízení, Strategického plánování,. Fundraisingu a samofinancování, Psaní projektů.

Podpora spolupráce neziskových organizací a veřejné správy

Komunikační strategie při zpracovávání koncepcí v oblasti ZP
Financováno Moravskoslezským krajem

IKOR se podílel na zpracování návrhu a a realizace komunikační strategie v rámci zpracovávání jednotlivých koncepcí v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje a to:

Uskutečnilo se veřejné slyšení k představení koncepcí.

 

Trvale udržitelný rozvoj


1. Principy MA 21 pro veřejnou správu II
Financováno Moravskoslezským krajem

Projekt MA 21 pro veřejnou správu II byl zaměřen jak na vzdělávání veřejné správy tak, aby byla schopna kvalitně a vědoma si všech pozitiv i negativ oslovovat veřejnost a zvát ji k účasti na důležitých aktivitách ve městech. Proto součástí projektu kromě uvedených aktivit byly i konzultace poskytované představitelům měst.

Hlavní aktivity projektu

Analýza „odpadové morálky“ občanů

V rámci projektu proběhla analýza chování občanů ve vztahu k odpadovému hospodářství – jak jsou občané informováni o možnostech třídění odpadů, kolik z nich třídí odpad, co by pomohlo pro zvýšení třídění odpadů apod. Výsledky ankety v příloze.

Uskutečnění a zpracování výsledků ankety v rámci plánu zdraví města Kopřivnice

Ve spolupráci s městem Kopřivnice jsme uskutečnili anketu mezi občany města v rámci zpracování plánu zdraví. Provedli jsme dotazníkové šetření mezi 317 občany města Kopřivnice, zpracovali jsme výsledky, které budou jednak sloužit pracovním skupinám a jednak budou zakomponovány do materiálu pro zastupitelstvo města Kopřivnice.

Školení veřejné správy

V rámci projektu proběhla čtyři školení veřejné správy a to: Vedení pracovních skupin, facilitace – pokračování školení pro účastníky minulého projektu s praktickým vyzkoušením včetně stáží jednotlivých účastníků při dalších aktivitách zaměřených na účast veřejnosti, což vyplynulo jako potřeba z minulého projektu.

Školení byla zaměřena především na praktické otázky organizování a vedení veřejných slyšení a veřejných projednání včetně základů jednání s problémovými typy osobností, prezentace na veřejnosti apod.

Veřejná slyšení

Uskutečnila se dvě veřejná slyšení zaměřená na informování veřejnosti a její účast při konkrétních návrzích na řešení dílčích částí – etap – regenerace sídliště Sever v Kopřivnici a Plánu zdraví v Kopřivnici. Kromě těchto veřejných slyšení proběhla konference ke komunitnímu plánování, které je rovněž součástí MA 21.
Kromě veřejných slyšení jsme ve spolupráci s Městem Ostrava uspořádali konferenci ke komunitnímu plánování jako veřejné slyšení k představení závěrů Komunitního plánu.


2. Kampaň Nebuďte líní: třiďte odpad
Pro ARR a.s.

V rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji jsme realizovali komunikační a propagační aktivity pro veřejnost s garancí Moravskoslezského kraje a mediálního partnerství Moravskoslezského deníku a Rádia Čas.
Uskutečnily se tyto aktivity:
• Tiskové besedy
• Účast na akci Bambiriáda
• Rozhlasové spoty
• Účast na festivalu Colours of Ostrava
• Rozhovory se starosty obcí
• Velkoplošné reklamní tabule
• Letáky v obcích
• Vysílání TV spotů v místních KT
• Reklama v obcích v místních médiích – rozhlasové spoty, KT
• Realizovány dvě místní kampaně – Ligotský jarmark, Komorní Lhotka, Havířov – Barevný den
• Vyhlášeny soutěže pro školy
• Rozhovory v médiích
• Happening v shopping parku
• Velkoplošná reklama na tramvajích, letáky na tramvajových zastávkách
• Průzkum veřejného mínění – anketa, včetně www stránek a soutěže
• Semináře pro starosty obcí
• Semináře pro IC
• Semináře pro NNO
• Předávání informací v IC
• Co do lesa nepatří,
• Spolupráce s DDM Ostrčilova na vyhlášení soutěže pro redaktory školních časopisů v Ostravě o Novinářské ouško na téma odpady
• Soutěž O papírový strom pro havířovské školy
• Na všech akcích pro děti a mládež prováděn kvíz o znalostech v oblasti odpadů
• tiskové besedy s redaktory školních časopisů ostravských škol
• inzerce v příloze Ekologie – dvoustrana tématické přílohy Moravskoslezského deníku, z toho polovina zdarma

3. Implementace NATURA 2000 v ČR
Pro DHV CR

V rámci projektu se podílíme na přípravě a realizaci školení a seminářů včetně jejich organizačního zajištění.


4. Zpracování návrhu Komunikačního a vzdělávacího systému pro mikroregion Frýdlantsko – Beskydy
Pro GHE a.s.

Zpracovali jsme Návrh Komunikačního a vzdělávacího systému pro mikroregion Frýdlantsko – Beskydy v rámci zpracování ISNO tohoto regionu.


5. Aktualizace koncepce EVVO v MSK včetně akčního programu
Pro DHV CR

Podíleli jsme se na zpracování aktualizace koncepce EVVO včetně akčního programu a to jak v analytické tak návrhové části včetně uspořádání interaktivního semináře pro zájemce o danou problematiku.

6. Zpracování návrhu soutěže Podnikatel roku v oblasti životního prostředí
Pro Moravskoslezský kraj

Byli jsme vyzváni Moravskoslezským krajem pro zpracování návrhu soutěže Podnikatele roku v oblasti životního prostředí. Návrh byl zpracován a předán KÚ Moravskoslezského kraje.

Podpora zavádění principů Partnerství


Konzultační proces v rámci zpracování Prvního komunitního plánu sociálních služeb v Ostravě
Pro město Ostrava

V rámci tohoto projektu jsme zajišťovali konzultační proces pro zpracování Prvního komunitního plánu sociálních služeb v Ostravě.
K dispozici byla kontaktní a konzultační místa vybavená přípomínkovacími formuláři, místem pro jejich vhození a označením včetně pravidel konzultačního procesu. Místa byla pravidelně kontrolována a doplňována.
Proběhla tisková beseda pro informování veřejnosti o možnostech podat připomínky ke KP. Připomínkovací formulář bylo možno rovněž vyplnit v e-podobě.
Po skončení připomínkování jsme zorganizovali konferenci ke KP, které se zúčastnilo 189 zájemců o danou problematiku.