Průzkum spokojenosti se sociálními službami v obci Ratiboř

 

JSTE SPOKOJENI S NÁBÍDKOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

1. Pohlaví 

2. Věk
3. Využíváte vy, nebo osoba vám blízká některou ze sociálních služeb? Můžete označit více odpovědí.


 

4. V následující tabulce prosím označte, které sociální služby využíváte (Vy nebo osoba, o kterou pečujete) a zda jste s nimi spokojeni. Pokud žádné služby nevyužíváte, pokračujte na další otázku.

využívám jsem spokojen/a
Pomoc v domácnosti při péči o vlastní či blízkou osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním apod.)
Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené (odlehčovací služba)
Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené 
Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná péče)
Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením (socioterapeutické dílny)
Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
Bydlení pro sociálně slabé (sociální bydlení)
Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové denní centrum)
Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním onemocněním (chráněné bydlení)
Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu života (hospicová péče)
Bydlení pro mladé (startovací byty)
Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Aktivity pro seniory a zdravotně postižené (sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené)
Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., Občanská poradna)
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
Pomoc sluchově postiženým (tlumočnická činnost)
Pomoc osobám vracejícím se z výkonu trestu (sociální rehabilitace)
Pomoc osobám s mentálním, duševním nebo zdravotním postižením v oblasti bydlení (chráněné bydlení)
Jiné (vypište prosím):

 

5. Která z uvedených skupin by měla být v centru pozornosti? Uveďte maximálně 2 odpovědi.

 


6. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? Můžete zaškrtnout více odpovědí.

 

 

7. Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli k tématu sociálních služeb sdělit?

 

Děkujeme Vám za účast v dotazníku.

 


V případě dotazů se prosím obraťte na tyto kontakty:

Lucie Žabčíková, projektová manažerka mikroregionu Střední Vsetínsko

tel.: 602 227 801

e-mail: manazer@mikroregionsv.cz

Eliška Olšáková, odborná konzultantka za zpracovatele strategie

tel.: 736 504 792

e-mail: olsakova@beepartner.cz

                      
Dotazník je realizován v rámci projektu „Strategický rozvoj a profesionalizace mikroregionu Střední Vsetínsko“ s registračním číslem OPZ/4.1/080/0010033, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.