Facebook

Institut komunitního rozvoje realizoval samostatně nebo v partnerské spolupráci tyto projekty, financované z prostředků EU.

 

OPZ

Rozvoj obcí a MA21  SOH
Role IKOR – partner
Hlavním cílem projektu bylo  Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

Rozvoj obce
V 6 obcích bude zpracován strategický plán udržitelného rozvoje
Strategické plány budou zpracovávány komunitním způsobem s ohledem na udržitelný rozvoj tak, aby rozvoj obcí byl v souladu s dalšími aktivitami a to zavedení procesu MA21 či rozvoji.
Metodika: MMR, NSZM, CENIA.

Podpora rozvoje metody kvality ve veřejné správě MA21 v rámci kategorie C, obec Bolatice
V rámci tohoto dílčího cíle se uskuteční:
Zřízení strategického týmu, jeho činnost a evaluace výstupů.
Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR - 3 indikátory.
Zpracování strategického plánu UR.
Rozvoj procesu MA21 v obci, jeho ukotvení jak na úřadě, tak u veřejnosti.
Realizace nových kampaní s větším zapojením veřejnosti a partnerů (spolků, podnikatelských subjektů a organizací zřizovaných obcí).

Zavedení procesu MA21 v obcích
Proces MA21 chce zavést 5 obcí a to: Darkovice, Služovice, Závada, Hněvošice, Chuchelná.
Zavedení procesu velmi úzce souvisí se zpracování strategií v obcích. Cílem je zavést procesy MA21 tak, aby už od počátku splňovaly kritéria vyšší kategorie.
Všechny obce budou na konci projektu v kategorii D a splní všechna kritéria.

Doprovodná školení v rámci strategického řízení obcí a MA21
Školení se zúčastní zástupci všech obcí včetně spolupracujících.
Udržitelný rozvoj a MA21
Práce s databází MA21
Komunikace s veřejností
Facilitační dovednosti
Strategické plánování + workshop
Projekt ukončen

Sociální služby v SOH
Role IKOR – realizátor
Projekt reaguje na cíl podpory realizací podporovaných aktivit zaměřených na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovní obcí.
Hlavním cílem je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro spádovou oblast ORP Kravaře a ORP Hlučín, tvořící Sdružení obcí Hlučínska.
Dílčími cíli potom jsou:

Projekt ukončen


Rozvoj sociáln í práce v Moravskoslezském kraji

Věcně je projekt zaměřen na:

Cílovou skupinu tvoří min. 50 účastníků (úředníků, soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách) Síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob ohrožených i sociálně vyloučených a to:
- realizací 10 workshopů (pracovních a diskusních setkání) k aktuálním tématům sociální práce

Vzdělávání úředníků ORP v přímé práci s klientem v aktuálních tématech:

Projekt ukončen

 

Rozvoj komunitního plánování
Projekt Rozvoj komunitního plánování je podpořen z OPZ pod č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015240.
Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve dvou městech a to Studénka a Odry.
Součástí projektu je také vzdělávání cílových skupin.
4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a soucisejících aktivit (pdf) >>>


Sociální služby Sdružení obcí Hlučínska

Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Sdružení obcí Hlučínska je podpořen z OPZ.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006500
Zahájení 1. 9. 2017, ukončení 31. 8. 2019.
V rámci projektu jsme již zpracovali Střednědobé plány sociálních služeb pro Město Kravaře, Město Hlučín, Služovice, Hněvošice, Oldřišov, Chuchelná, Kobeřice, Třebom, Velké Hoštice, Štěpánkovice.
Přehled klíčových aktivit projektu (pdf) >>>
Souhrnný dokument 2019 (pdf) >>>


Sociální služby SOH

CZ.1.04/3.1.03/97.00064
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřen na podporu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko-západ, zpracování strategického plánu a jednotlivých plánů ve všech obcích.
Pozvánka na závěrečný workshop (pdf) >>>
Závěrečný workshop (pdf) >>>

 

PHARE 2000 a 2003

Integra I. a II.

Projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti především žen po rodičovské dovolené.
Informace o realizovaném projektu (doc) >>>
Tisková beseda (pdf) >>>
Tisková beseda (ppt) >>>

 

SROP

Partnerstvím k prosperitě

Realizátor Moravskoslezský kraj
Role IKOR: partner zodpovědný za školení, semináře Komunitní plánování, Místní Agenda 21

 

OP RLZ

„WWW pro ženy“,

CZ.04.1.03/2.2.15.1/0020
Role IKOR: partner projektu, zodpovědnost za administraci, školení, materiály
Realizátor: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Integra IV

Role IKOR: partner projektu
CZ.04.1.03/1.1.14.2/0004
Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí, především muži a ženy nad 50 let a ženy po rodičovské dovolené.

Specifické vzdělávání

CZ.04.1.03/3.3.14.4/0058
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřený na podporu profesionalizace NNO. Vzdělávání, vzdělávací materiály.
Projekt Specifické vzdělávání (pdf) >>>

 

OP VK

Profesionalizace

CZ.1.07/3.2.07/03.0051
Role IKOR: partner projektu, administrátor projektu, zpracovatel vzdělávacích materiálů, školitel

Vzdělávání pro volný čas – multikultura

CZ.1.07/1.2.10/04.0003
Role IKOR: realizátor projektu
Vzdělávání žáků v oblasti multikulturního vzdělávání zážitkovou formou.

Kompetence řídících pracovníků škol

CZ.1.07/1.3.05./02.0004
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřený na zvýšení profesionality pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Závěrečná konference projektu (pdf) >>>

 

OP LZZ

Kompetenční model

CZ.1.04/3.4.04/26.00383
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřený na podporu zaměstnanosti cílových skupin.
Informace o projektu (pdf) >>>

Změna směru

CZ.1.04/2.1.01/74.00236
Role IKOR: partner projektu
Projekt zaměřen na podporu zaměstnanosti osob s nižším vzděláním či dlouhodobě nezaměstnaným.